Episode 95 - The Wickedest! The Evilest! Freeza Runs Wild!!Synopsis: